ANBI Diaconie ANBI Diaconie

ONDERDEEL ALGEMEEN
De Protestantse gemeente Bathmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk Nederland. In de kerkorde van de Protestantse Kerk staat dit als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

Het College van diakenen ofwel de Diaconie geeft vorm aan deze roeping, waarbij de ZWO-commissie de diaconale taken gericht op zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking behartigt.

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 van de kerkorde.

SAMENSTELLING BESTUUR
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers. De kerkenraad telt een variabel aantal leden, welke benoemd en bevestigd zijn door de kerkelijke gemeente.

De Diaconie telt op dit moment negen leden en deze zijn verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting van baten en lasten en de jaarrekening. Verder heeft de Diaconie, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Regionaal College voor de behandeling van beheerszaken (RCBB).

De functionele bestuurstaken zijn verdeeld over voorzitter, secretaris en penningmeester. Daarbij mogen de functies van voorzitter en penningmeester nooit door één en dezelfde diaken worden uitgevoerd.

BELONINGSBELEID
De Diaconie heeft geen arbeidsverhouding met medewerkers en heeft dus geen betaalde krachten in dienst. De diakenen zelf ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Indien gewenst ontvangen zij wel scholing en vakliteratuur en worden werkelijk gemaakte onkosten (verschotten) vergoed door de penningmeester.

DOELSTELLING EN BELEID
De Diaconie streeft naar een betere samenleving met meer rechtvaardigheid. Daarom vindt zij het van groot belang betekenisvol aanwezig te zijn in de Bathmense/Deventer samenleving. Op welke wijze de Diaconie dit streven tracht vorm te geven, heeft zij vastgelegd in het Beleidsplan 2014 – 2018. Het beleidsplan vindt u hier.

Beleidsplan Diaconie Protestantse gemeente Bathmen 2014-2018

Voorwoord.

Voor u ligt het beleidsplan 2014-2018 van de Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen. Dit plan beschrijft de opdracht, de visie en de werkzaamheden van de Diaconie en geeft ten slotte een beeld van de verwachte ontwikkelingen. Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks een werkplan opgesteld, met een evaluatie van het voorgaande jaar en concrete activiteiten en een budget voor het planjaar.

Opdracht van de Diaconie.

Aan de Diaconie, is tot opbouw van de gemeente, toevertrouwd de ambtelijke aanwezigheid in kerkdiensten, bij de dienst van het Heilig Avondmaal, bij het inzamelen van de gaven en voor
zover gewenst het mede voorbereiden van de voorbeden. Daarnaast zien wij het als onze taak om ‘’ in het voetspoor van onze Heer te treden en in de Kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van de mens”. Verder moet de Diaconie de kerk steunen in haar bemoeienis met sociale vraagstukken en met het aanspreken van overheden en de samenleving op haar verantwoordelijkheid. Tenslotte is ze verantwoordelijk voor het beheren en besteden van haar diaconale financiën en dienen van de kerk in
andere vergaderingen.

 Doelstelling.

De Diaconie is er voor om de zwakkeren en minder bedeelde mensen in de samenleving dichtbij en veraf bij te staan en hun nood waar mogelijk te lenigen.

In dit kader wil ze via de commissie Z.W.O. en Kerk in Actie verbonden blijven met de medemens in en buiten Nederland.

Werkzaamheden.

Om invulling te geven aan de opdracht van de Diaconie worden de volgende activiteiten ontplooid:

In de kerkdiensten zamelen de diakenen van diens de gaven van de 2e collecte in waarna de penningmeester zorgt dat het geld bij de organisatie komt waarvoor het bestemd is.

Bij het Heilig Avondmaal maken de diakenen de tafel gereed en delen de wijn rond.

Onze diaconie voelt zich verbonden met de voedselbank in Zutphen waarvoor ze meerdere keren in diverse vormen inzamelingsacties houden.

In samenwerking met de burgerlijke gemeente Deventer zorgt ze ervoor dat de mensen in de voormalige gemeente Bathmen die op het financieel minimum zitten een klein geld bedrag krijgen in de dure december maand.

Een delegatie gaat met de jongeren enkele keren per jaar koken voor daklozen in Amsterdam.

Voor de ouderen en mensen die de zondagse kerkdienst niet kunnen bijwonen stelt de diaconie tegen een geringe vergoeding een kerkradio beschikbaar. Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, wordt door een diaken van huis opgehaald en weer thuis gebracht.

Met Kerst en met Pasen verzorgt de diaconie met behulp van vele vrijwilligers dat de 80 jarigen en ouder en de zieken een Kerst- en Paas bakje krijgen die door de contact personen en het bezoekersteam bezorgd worden.

Voor de kerstdagen houd de Diaconie een Kerstbijeenkomst en met Pasen wordt er een Paasbijeenkomst met een broodmaaltijd voor de bewoners van ’t Dijkhuis en de ouderen uit Bathmen en Loo in ’t Dijkhuis georganiseerd.

Mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen of niet willen kunnen wij via het  vakantiebureau op eigen kosten toch op vakantie laten gaan. Voor mensen
die dit niet kunnen betalen: zij kunnen een bijdrage in de kosten vragen bij de Diaconie.

Gemeenteleden die thuis zijn gekomen na een ziekenhuis opname worden op zondag na de dienst bezocht door een contactpersoon of diaken die een bosje bloemen en een liturgie van de dienst mee brengt.

Ondersteunen van de Z.W.O. in de 40 dagentijd.

Verzorgen van het vervoer naar de kerk op zondag voor mensen die niet op eigen gelegenheid kunnen komen.

Ontwikkelingen.

De diaconie wil zich de komende tijd extra inzetten voor de ouderen en voor de mensen in financieel zwaar weer in alle leeftijdsgroepen.

Inventariseren waar mensen hulp kunnen krijgen.

( te denken valt aan door verwijzen naar de voedselbank, een schuldhulp maatje e.d. )

Waar mogelijk samenwerking zoeken met taakgroepen en andere organisaties.

Beleidsplan schenkingen en legaten.

Schenkingen en legaten die binnen komen bij de diaconie zullen over een periode van 10 jaar na ontvangst in jaarlijkse gelijke bedragen worden besteed aan jaarlijks vast te stellen doelen. Deze doelen zullen in de diaconie vergadering van februari besproken worden. Indien de
schenker of legaat later zelf een doel heeft aangegeven waaraan wij de schenking of het legaat aan moeten besteden dan zullen wij dit uiteraard uitvoeren.

De werkzaamheden van de diaconie zullen enkele keren per jaar onder de aandacht van de gemeenteleden worden gebracht.

Geldwerving.

In 2014 is de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de leden geactualiseerd en extra bij alle leden onder de aandacht gebracht om deze jaarlijkse bijdrage verhoogd te krijgen. Vanaf 2015 zullen wij meer naar buiten treden ( bv. een kerkmarkt.) en een extra actie organiseren om gelden op te halen ook bij de mensen die niet kerkelijk betrokken zijn.

Mensen er op wijzen wat de mogelijkheden zijn van schenkingen en legaten aan de diaconie door bv. een stukje in het kerkblad te schrijven.

Bij activiteiten die relatief veel geld kosten de kerkrentmeesters een bijdrage vragen uit de schenkingen en legaten die bij hen zijn binnen gekomen zonder dat er een bestedingsdoel aan
gekoppeld is.

WERKPLAN
Jaarlijks rond de jaarwisseling maakt de Diaconie een werkplan voor het komende jaar en kijkt ook terug op het voorbije kalenderjaar. Het werkplan is de jaarlijkse concretisering van het beleidsplan en zal ook worden gepubliceerd.

Diaconie legaten en schenkingen:

Beleidsplan schenkingen en legaten aan de Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen

Kerk zijn is meer dan alleen de zondagse eredienst. Kerk zijn is ook “in het voetspoor van onze Heer te treden en in de Kerk en
samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en op te komen voor de rechten van de mens”.

De Diaconie is er voor om de zwakkeren en minder bedeelde mensen in de samenleving dichtbij en veraf bij te staan en hun nood te lenigen
waar mogelijk.

In dit kader zien wij als Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen, dat het onze taak is om de gelden van de schenkingen en
legaten goed te beheren en onze medemensen die het nodig hebben hier mee te helpen en te ondersteunen.

Legaten en schenkingen die binnen komen bij de Kerk zonder dat door de schenker en/of legaat later hier een duidelijke bestemming voor is
aangegeven, moeten ons inziens niet alleen voor Pastoraat en Kerkgebouw bestemd worden, maar dienen ook aangewend te worden voor diaconaal werk.

Wij zullen deze gelden over een periode van 10 jaar na ontvangst in jaarlijks gelijke bedragen besteden aan hieronder genoemde doelen.
Aan het begin van elk nieuw jaar zal de penning- meester een voorstel maken en deze in de Diaconie vergadering van februari bespreken. Dit voorstel zal als
richtlijn gebruikt worden voor de besteding van deze gelden. Voordat deze gelden besteed worden dient de Diaconie bij meerderheid in te stemmen met de
besteding. Dit zal gebeuren in de vergadering waarin het voorstel wordt ingebracht. Deze doelen kunnen van jaar tot jaar verschillen.

De bestedingen zijn onder te verdelen in onderstaande groepen.

Rampen wereldwijd 20 % van het jaarlijkse bedrag:

  • Natuurrampen
  • Vluchtelingen in oorlogsgebieden.

Armoede bestrijding 30 % van het jaarlijkse bedrag:

  • Eenmalige giften aan personen op bijstandsniveau voor een bepaald doel.
  • Voedselbank Zutphen.
  • Koken voor daklozen te Amsterdam.
  • Bijdrage voor vakanties van mantelzorgers en hun clienten.

Extra giften aan organisaties waar wij al aan geven 10 % van het jaarlijkse bedrag.

  • Meester Geertshuis.
  • Dr. A. Schweitzerfonds.
  • Hospice de Winde.

Ontwikkelingshulp 20 % van het jaarlijkse bedrag:

  • ZWO projecten extra ondersteunen.

Eenmalige giften die hierboven niet nader genoemd zijn 20% van het
jaarlijkse bedrag.

Wat op ons pad komt dat wij van te voren niet konden voorzien.

De Diaconie van de Protestantse gemeente Bathmen.

28 maart 2014.

Diaconie P.G.Bathmen jaarbericht 2017

 

Diaconie PG Bathmen begroting baten en lasten 2017

Korte beschouwing over de staat van begrote baten en lasten

Bij het opstellen van de begroting 2016 is ervan uitgegaan dat het vermogen zich ongeveer zal handhaven op het niveau van eind 2014.

Verklaringen

Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Bathmen verklaart, dat de is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.

Bathmen,

 

Voorzitter                                                                Secretaris

 

 

 

De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen heeft deze begroting vastgesteld in de vergadering d.d.

De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de Regionale Diaconale Commissie.

Een samenvatting zal in de Gemeente worden gepubliceerd.

De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd

 

Voorziter                                                                        Scriba

      DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE BATHMEN        
                   
                   
      Begroting van Baten en Lasten 2017        
                   
    Algemene informatie 1              
                   
                   
  Begroting boekjaar 2017                
  College van diakenen                
  Voorzitter   : mevr. T.G. Oplaat-Temmink        
        Oude Holterdijk 8        
        437 SR BATHMEN        
  Secretaris   : mevr. T.A.J. Esmeijer-Stegeman        
        Rietakker 22        
        7437 XC BATHMEN        
  Adm. Diaken   : dhr. J. Stegink        
        Braakmanssteeg 2        
        7437 PV BATHMEN        
                   
  Scriba Kerkeraad   : J. de Jong        
                   
  de administratie berust bij:     J. Stegink        
                   
  Omvang diakonie:     klein          
                   
  Deze begroting bestaat uit 8 bladzijden                
                   
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen            
                   
    Algemene informatie 2              
                   
1. Registratienummer       8041        
                   
2. Classis (nummer)       Deventer        
                   
3. Ring       Deventer        
                   
4. Aantal wijkdiaconieën                
                   
5. Aantal diaconale predikanten/consulten                
                   
6. Aantal lidmaten                
                   
7. Aantal doopleden                
                   
8. Aantal geboorteleden                
                   
9. Totaal aantal leden (6+7+8)                
                   
10. Aantal pastorale eenheden       ca.        
                   
  Korte beschouwing over de staat van begrote baten en lasten                
                   
  Bij het opstellen van de begroting 2017 is ervan uitgegaan dat het vermogen zich ongeveer zal                
  handhaven op het niveau van eind 2015.                
                   
  De baten zijn begroot op EUR 25.400,–, terwijl de lasten begroot zijn op EUR 25.700,–.                
                   
                   
    Verklaringen              
                   
                   
  Het college van diakenen van de Protestantse Gemeente Bathmen verklaart, dat de                
  ontwerpbegroting over het jaar 2017                
  is vastgesteld en aangeboden aan de (centrale) kerkenraad.                
                   
  Bathmen,                
                   
                   
                   
                   
                   
  voorzitter       secretaris        
                   
                   
  De (centrale) kerkenraad van de Protestantse Gemeente Bathmen heeft deze begroting                
  vastgesteld in de vergadering d.d.                
  De begroting zal binnen 14 dagen in afschrift worden toegezonden aan de                
  Regionale Diaconale Commissie.                
  Een samenvatting van de begroting zal in de Gemeente worden gepubliceerd.                
  De volledige begroting zal gedurende tenminste vijf werkdagen ter inzage worden gelegd.                
                   
  Bathmen,                
                   
                   
  voorzitter       scriba        
                   
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen              
                   
      Begroting van Baten en Lasten 2017            
                   
                   
                   
          Boekjaar 2017   Boekjaar 2016   2015
          begroting   begroting   rekening
             
                   
  Baten                
                   
80 Baten onroerende zaken       0   0   0
81 Rentebaten en dividenden       3.400   3.600   3.435
82 Bijzondere baten       0   0   0
83 Bijdragen levend geld       13.000   13.000   12.778
84 Door te zenden collecten en bijdragen                
  derden       9.000   8.000   11.033
                   
                   
    Totaal a     25.400   24.600   27.246
                   
                   
                   
  Lasten                
                   
41 Lasten overige onroerende zaken en                
  inventarissen excl. Afschrijvingen       0   0   0
42 Afschrijvingen       500   0   0
44 Lasten kerkdiensten, catechese en                
  overige kerkelijke aktiviteiten       500   500   360
45 Verplichtingen en bijdragen inzake       2.200   2.200   2.187
  andere organen                
46 Salarissen en vergoedingen       0   0   0
47 Kosten beheer en administratie       1.000   600   896
48 Rentelasten       0   0   0
50 Diakonaal werk plaatselijk       8.000   8.000   7.809
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/       6.000   7.500   5.892
  landelijk                
52 Diakonaal werk wereldwijd       7.500   7.000   9.270
                   
                   
    Totaal b     25.700   25.800   26.414
                   
                   
    Saldo a-b     -300   -1.200   832
                   
                   
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen            
    Toelichting op de staat van baten en lasten 2017          
                   
    Toelichting B     Boekjaar 2017   Boekjaar 2016   Boekjaar 2015
          begroting   begroting   rekening
  Baten          
                   
81 Rente baten en dividenden                
811 Ontvangen interest bank       200   400   245
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken       400   400   445
816 Dividend aandelen       2.800   2.800   2.745
                   
                   
    Totaal     3.400   3.600   3.435
                   
82 Bijzondere baten                
  Ontvangen legaat       0   0   0
                   
83 Bijdragen levend geld                
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg       8.000   8.500   8.125
832 Collecten en kerkdiensten       3.500   3.000   3.220
834 Giften       1.500   1.500   1.433
                   
    Totaal     13.000   13.000   12.778
                   
842 Doorzendcollecten van diakonale                
  aard (landelijk)                
84203 Diversen       4.000   3.500   4.278
                   
                   
    Totaal a     4.000   3.500   4.278
                   
                   
843 Doorzendcollecten van diakonale                
  aard (wereldwijd)                
84304 Diversen       5.000   4.500   6.755
                   
                   
    Totaal b     5.000   4.500   6.755
                   
                   
    Totaal a+b     9.000   8.000   11.033
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen              
    Toelichting op de staat van baten en lasten 2017            
                   
    Toelichting B     Boekjaar 2017   Boekjaar 2016   Boekjaar 2015
          begroting   begroting   rekening
  Lasten          
                   
42 Afschrijvingen                
429 Inventarissen       500   0   0
                   
                   
    Totaal     500   0   0
                   
                   
                   
44 Lasten kerkdiensten, catechese en                
  overige kerkelijke activiteiten                
443 Kosten kerktelefoon en bandrec.       500   500   360
                   
                   
    Totaal     500   500   360
                   
                   
45 Verplichtingen en bijdragen inzake                
  andere organen                
451 Quotum Generale Financiële Raad       2.200   2.200   2.187
                   
                   
    Totaal     2.200   2.200   2.187
                   
                   
47 Kosten beheer en administratie                
471 Kosten bestuurscollege       300   250   284
472 Bureaubehoeften, drukwerk       100   150   0
475 Controlekosten       0   0   0
477 Publiciteit       0   0   0
478 Overige lasten       600   200   612
                   
                   
    Totaal     1.000   600   896
                   
                   
50 Diakonaal werk plaatselijk                
501 Saldo onderst. personen en                
  terugontvangsten       2.000   1.500   2.154
503 Ziekenzorg       5.500   6.000   5.532
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk       500   500   123
                   
                   
    Totaal     8.000   8.000   7.809
                   
                   
                   
                   
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen            
    Toelichting op de staat van baten en lasten 2017              
                   
    Toelichting B     Boekjaar 2017   Boekjaar 2016   Boekjaar 2015
          begroting   begroting   rekening
  Lasten          
                   
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal                
  en landelijk                
511 Betaalde doorzendcollecten       4.000   3.500   4.278
513 Bijdragen aan ander instellingen       2.000   4.000   1.614
                   
                   
    Totaal     6.000   7.500   5.892
                   
                   
52 Diakonaal werk wereldwijd                
521 Betaalde doorzendcollecte       5.000   4.500   6.755
523 Bijdragen aan andere instellingen       1.500   2.000   1490
524 2% Ontwikkelingssamenwerking       500   500   500
525 Bijdragen inzake “rampen” (KiA)       500   0   525
                   
                   
    Totaal     7.500   7.000   9.270

 

Begroting van Baten en Lasten 2016

                 
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen  
                   
      Begroting van Baten en Lasten 2016    
                   
          Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
          begroting begroting rekening
             
                   
80 Baten onroerende zaken   0   0   0
81 Rentebaten en dividenden   3.600   3.550   3.484
82 Bijzondere baten     0   0   0
83 Bijdragen levend geld   13.000   10.500   13.973
84 Door te zenden collecten en bijdragen          
  derden       8.000   9.500   8.150
                   
    Totaal a     24.600   23.550   25.607
                   
  Lasten                
                   
41 Lasten overige onroerende zaken en          
  inventarissen excl. Afschrijvingen 0   0   0
42 Afwaardering effecten   0   0   -1.240
44 Lasten kerkdiensten, catechese en          
  overige kerkelijke aktiviteiten   500   250   211
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen 2.200   2.228
  andere organen              
46 Salarissen en vergoedingen   0   0   0
47 Kosten beheer en administratie 600   700   868
48 Rentelasten     0   0   0
50 Diakonaal werk plaatselijk   8.000   7.500   7.263
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal/ 7.500   6.500   6.474
  landelijk                
52 Diakonaal werk wereldwijd   7.000   6.000   6.471
                   
    Totaal b     25.800   23.150   22.275
                   
                   
    Saldo a-b     -1.200   400   3.332
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen  
     Toelichting op de staat van baten en lasten 2016     
                   
    Toelichting B   Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
          begroting begroting rekening
  Baten          
                   
81 Rente baten en dividenden            
811 Ontvangen interest bank   400   200   443
813 Interest over inschrijvingen in grootboeken 400   350   274
816 Dividend aandelen     2.800   3.000   2.767
                   
    Totaal     3.600   3.550   3.484
                   
82 Bijzondere baten              
  Ontvangen legaat     0   0   0
                   
83 Bijdragen levend geld            
831 Vrijwillige bijdragen coll.diac.zorg 8.500   6.000   9.274
832 Collecten en kerkdiensten   3.000   3.500   2.904
834 Giften       1.500   1.000   1.795
    Totaal     13.000   10.500   13.973
                   
842 Doorzendcollecten van diakonale aard (landelijk)      
84203 Diversen     3.500   5.000   3.619
                   
    Totaal a     3.500   5.000   3.619
                   
843 Doorzendcollecten van diakonale aard (wereldwijd)>          
84304 Diversen       4.500   4.500   4.531
                   
                   
    Totaal b     4.500   4.500   4.531
                   
    Totaal a+b   8.000   9.500   8.150
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen  
    Toelichting op de staat van baten en lasten 2016    
                   
    Toelichting B   Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
          begroting begroting rekening
42 Afwaardering ledencertificaten 0   0   -1.240
44 Lasten kerkdiensten, catechese en           
  overige kerkelijke activiteiten          
443 Kosten kerktelefoon en bandrec. 500   250   211
                   
    Totaal     500   250   211
                   
45 Verplichtingen en bijdragen inzake andere organen      
451 Quotum Generale Financiële Raad 2.200   2.200   2.228
    Totaal     2.200   2.200   2.228
                   
47 Kosten beheer en administratie          
471 Kosten bestuurscollege   250   250   289
472 Bureaubehoeften, drukwerk   150   150   31
475 Controlekosten     0   100   0
477 Publiciteit     0   100   0
478 Overige lasten     200   100   548
                   
    Totaal     600   700   868
                   
50 Diakonaal werk plaatselijk            
501 Saldo onderst. personen en             
  terugontvangsten     1.500   2.000   1.200
503 Ziekenzorg     6.000   5.500   6.063
508 Kosten jeugddiakonaat/jongerenwerk 500   0   0
                   
    Totaal     8.000   7.500   7.263
                   
51 Diakonaal werk regionaal/provinciaal en landelijk        
511 Betaalde doorzendcollecten   3.500   5.000   3.619
513 Bijdragen aan ander instellingen 4.000   1.500   2.855
                   
    Totaal     7.500   6.500   6.474
                   
    Diaconie van de Protestantse Gemeente Bathmen  
     Toelichting op de staat van baten en lasten
2016 
   
                   
    Toelichting B   Boekjaar 2016 Boekjaar 2015 Boekjaar 2014
          begroting begroting rekening
  Lasten          
                   
52 Diakonaal werk wereldwijd            
521 Betaalde doorzendcollecte   4.500   4.500   4.531
523 Bijdragen aan andere instellingen 2.000   1.000   1440
524 2% Ontwikkelingssamenwerking 500   500   500
525 Bijdragen inzake “rampen” (KiA) 0   0   0
                   
    Totaal     7.000   6.000   6.471
                   

Diaconie P.G.Bathmen jaarbericht 2015

terug