ANBI ANBI

Anbi kerkelijke gemeente

Op deze pagina staat verplichte informatie voor de Kerkelijke gemeente en voor de Diaconie.

Gegevens met betrekking tot de ANBI status van de Protestantse gemeente te Bathmen-Okkenbroek

A. Algemene gegevens

Naam ANBI Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek te Bathmen
RSIN/Fiscaal nummer 825454049
KvK nummer 71605509
Website adres http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl kies ANBI kerkelijke gemeente
Email adres scriba@kerkbathmenokkenbroek.nl
Adres Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen
Postadres Postbus 97, 7437 ZH Bathmen

De Protestantse Gemeente te Bathmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de  Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek te Bathmen.
 

B. Samenstelling bestuur


Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 

C. Doelstelling/visie.


De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

D. Beleidsplan


Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland .

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan 2018-2022  .
 

E. Beloningsbeleid


De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:  Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland .
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.
Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.
Taakgroepen houden zich bezig met specifieke activiteiten of groepen: Pastoraat, Vorming en Toerusting en Jeugd en jongeren, Kerk en Samenleving en Communicatie.
Er worden wekelijks erediensten gehouden. Door het jaar heen zijn er rouw – en trouwvieringen. Ter inspiratie worden er verschillende activiteiten met betrekking tot geloofsontwikkeling en vorming en toerusting, georganiseerd.
Via website en kerkblad worden gemeenteleden op de hoogte gehouden van activiteiten in en berichten uit de gemeente.
 

G. Voorgenomen bestedingen


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) heeft een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting 
Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, grond en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
In 2020 worden de ontvangen bijdragen vooral besteed aan het werk van de predikanten en de kerkelijk werker, activiteiten voor de jeugd en vorming en toerusting. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

PG Bathmen-Okkenbroek Jaarrekening 2018
PG Bathmen-Okkenbroek Begroting 2019
PG Bathmen-Okkenbroek Jaarrekening 2019
PG Bathmen-Okkenbroek Begroting 2020
PG Bathmen-Okkenbroek Jaarrekening 2020
PG Bathmen-Okkenbroek Begroting 2021
PG Bathmen-Okkenbroek Jaarrekening 2021
PG Bathmen-Okkenbroek Begroting 2022
PG Bathmen-Okkenbroek Jaarrekening 2022
PG Bathmen-Okkenbroek begroting 2023
PG Bathmen-Okkenbroek begroting 2024
 
terug