ANBI Diaconie ANBI Diaconie
Op deze pagina staat verplichte informatie voor de Kerkelijke gemeente en voor de Diaconie.

Gegevens met betrekking tot de ANBI status van de Protestantse gemeente te Bathmen-Okkenbroek
 

A. Algemene gegevens

 
Naam ANBI Diakonie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek te Bathmen
RSIN/Fiscaal nummer 825454360
Website adres http://www.kerkbathmenokkenbroek.nl kies ANBI-Diakonie
E-mail diaken@kerkbathmenokkenbroek.nl
Adres Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen
Postadres Postbus 97, 7437 ZH Bathmen

De Protestantse Gemeente te Bathmen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de  Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
De diakonie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk:  kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diakonie van de Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek te Bathmen.
 

B. Samenstelling bestuur


Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van diakenen telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diakonie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
 

D. Beleidsplan diakonie Bathmen-Okkenbroek


Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:
beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Het beleidsplan van de Protestantse gemeente Bathmen-Okkenbroek vindt u op : Beleidsplan 2018-2022  .

Klik op onderstaande link om het beleidsplan te openen:

Beleidsplan Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek 2022-2026
Beleidsplan Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek 2018-2022
Beleidsplan Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek 2014-2018

 

E. Beloningsbeleid


De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

F. Verslag Activiteiten


De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een
levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens wordt op korte termijn geplaatst.
 

G. Voorgenomen bestedingen


De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) heeft een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.
 

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting


Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diakonie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting 
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De kerkelijke gemeente bezit ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, grond en geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden mede aangewend voor het werk van de diakonie.


De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Jaarberichten en begrotingen van de Diakonie PG Bathmen.

Jaarbericht 2022
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2022
Begroting 2023
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2023


Hieronder een overzicht van de jaarberichten en begrotingen van de afgelopen jaren.

Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2017
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2018
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2018 
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2019 
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2019 
Diaconie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2020
Diaconie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2020
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2021
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2021
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2022
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek jaarbericht 2022
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2023
Diakonie PG Bathmen-Okkenbroek begroting baten en lasten 2024

terug